Apa yang kami pantau?

Tiada definisi sejagat yang diterima dalam undang-undang hak asasi manusia. Kami telah mengguna pakai definisi dalam Artikel  19  yang menyebutkan bahawa ucapan benci adalah sebarang luahan berbentuk diskriminasi dan ajakan kebencian terhadap sesuatu individu atau kelompok berdasarkan sifat-sifat yang terlindung. 

Luahan, pandangan atau idea kebencian ini boleh muncul dalam pelbagai bentuk: bertulis, non-verbal, visual, artistik, etc, dan boleh disebarkan melalui pelbagai saluran, termasuk internet, bercetak, radio, ataupun televisyen. 

Projek ini akan memantau:

Tahap ucapan benci sekitar naratif dan kandungan berkenaan isu bangsa, agama, raja, gender dan LGBTIQ, pelarian dan pendatang asing yang disebarkan dan dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti ahli politik, parti politik, agensi kerajaan, organisasi media, dan pemimpin masyarakat tertentu.

Perilakuu Palsu Terancang – Coordinated Inauthentic Behaviour (CIB) seperti bots and lasykar siber (cybertroopers).

Skop Analisis : Kerangka 3M

3M merujuk kepada Pemberi Maklumat (Messenger), Mesej (Message), dan Penyampaian Mesej (Messaging).

Pemberi Mesej

 1. Parti Politik
 2. Ahli Politik
 3. Media
 4. Agensi kerajaan
 5. Pemimpin pandangan penting

Mesej

Bidang yang ditumpukan:
 1. 3R – Bangsa, Agama, Raja
 2. Gender dan LGBTIQ
 3. Pelarian dan pendatang asing
Parameter and skala keseriusan ucapan benci

Kami telah membuat skala keseriusan untuk menkategorikan tahap-tahap ucapan benci seperti berikut:
 1. Percanggahan/ tidak ofensif
 2. Ofensif /diskriminatif 
 3. Menyahmanusiakan / membahayakan
 4. Hasutan / seruan untuk bertindak (ganas)

Penyampaian mesej
(platform penyebaran ucapan benci)

Platform
 1. Facebook
 2. Twitter
 3. YouTube
 4. TikTok
Perilaku Palsu Terancang
 1. kebarangkalian bots
 2. kebarangkalian lasykar siber

[i] Monitoring of Media Coverage of Elections: Toolkit for civil society organisations, Council of Europe, November 2020, pp 33-34

Alat Pemantauan :

Kami menggunakan alatan yang dibina (Zanroo) untuk  mengumpul data tentang isu dan tema yang dikenal pasti, menggunakan kata kunci dan ciri-ciri yang ditetapkan.

Data yang terkumpul mungkin mempunyai anomali melibatkan paparan yang disekat secara tidak tepat. Pemantau manusia berperanan untuk menilai, mengkategorikan, dan mengecap sesuatu data berdasarkan kata-kata kunci tertentu. Mereka akan turut mengenal pasti skala keseriusan ucapan benci dan menyemak kesahihan akaun melalui laman-laman penyemakan bot.